شماره حساب

کاربران عزیز می توانید مبلغ خود را به یکی از حساب های زیر واریز کرده و شماره تراکنش یا فیش واریزی را پیامک نمایند.

شماره حساب بانك ملت : 1866518617
شماره کارت بانک ملت (جهت کارت به کارت): 6104-3378-6034-2243
بنام : کاظم نظری
شماره حساب بانك ملت : 1271934333
شماره کارت بانک ملت (جهت کارت به کارت): 6104-3379-3846-0597 
بنام : معصومه قدرتی

توجه:

لطفا پس از واریز:
شماره پیگیری/ مبلغ/نام بانک(منظور یکی از حسابهای فوق می باشد) / نام خانوادگی یا نام کاربری خود را به یکی از شمارههای 09171151497 ||09176030896 پیامک نمایید.